698 741 672 biuro@forestrun.pl

Regulamin

FOREST RUN
data: 17 września 2022 r.

I. Cel imprezy
1. Promocja walorów turystycznych Wielkopolskiego Parku Narodowego.
2. Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu.
3. Popularyzacja biegania w naturalnym, leśnym terenie.

II. Organizator:
Stowarzyszenie Poco Loco Adventure
Os. Stefana Batorego 18/39, 60-687 Poznań
NIP 7781432843
reprezentowane przez: Anna Kautz, Agnieszka Korpal

Zawody są współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu Poznańskiego.


 

III. Program zawodów
Wydawanie pakietów startowych:

Sklep Natural Born Runners, ul. Sokoła 22 w Poznaniu

W czwartek 15 września – w godzinach 16:00-19:00

oraz w piątek 16 września – godz. 11:00-19:00

W sobotę 17 września pakiety będą wydawane przed startem w Biurze Zawodów na Stacji Turystycznej WPN Osowa Góra.

DZIEŃ ZAWODÓW – Sobota 17.09.2022 r.:
START i META znajdują się w tym samym miejscu – Stacja Turystyczna WPN Osowa Góra

godz. 9:00 – 📣  Start TRASA 36 km

godz. 10:00 – 📣  Start TRASA 22 km i 12 km

godz. 10:00-11:00 – 📣  BIEGI DLA DZIECI

godz. 13:30– Wręczenie nagród dla najlepszych zawodników

+ Ognisko integracyjne dla zawodników i ich rodzin 🙂

IV. Trasa
1. Trasa prowadzi szlakami turystycznymi Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dokładna mapa z przebiegiem trasy zostanie opublikowana na tydzień przed wydarzeniem, co wynika z postanowienia Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego.
2. Start i meta – Stacja Turystyczna WPN Osowa Góra
3. Dystans: ok. 12, 22 i 36 km

V. Strefy zawodów
1. Strefą zawodów jest wydzielona strefa Biura zawodów, strefa startu/mety oraz strefa punktów odżywczych.
2. Liczba zawodników w biegu jest ograniczona do 400 osób
3. Strefa Punkty odżywcze – Na trasie 12 km znajdować się będzie 1 punkt odżywczy, na trasie 22 km 2 punkty odżywcze, a na trasie 36 km będą to 3 punkty odżywcze. Lokalizacja punktów odżywczych będzie zaznaczona na mapie zawodów. Należy posiadać swój własny kubek lub inny pojemnik na płyn, celem ograniczenia zużycia plastiku. Każdy zawodnik sam nalewa sobie do pojemnika wodę lub izotonik. W strefie punktów odżywczych nie ma możliwości odpoczynku lub pomocy osoby trzeciej. Jest to możliwe poza strefą, nie dalej jak 100 metrów od niej.

VI. Limity i organizacja trasy
1. Limit czasu ukończenia biegu dla trasy 12 km wynosi 2 godziny, 22 km – 3 godziny, a dla trasy 36 km wynosi 4 godziny 30 minut. Limit godzin może ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani w komunikacie na stronie internetowej wydarzenia.
2. Limit uczestników – 400 osób.
3. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chipy umieszczane są na bucie zawodnika. Chipy są zwrotne na mecie.
4. W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez Organizatora.
5. Trasy zostaną oznakowane za pomocą różnokolorowych taśm i strzałek. Każdy dystans ma odrębną identyfikację kolorystyczną.
Trasa 12 km – kolor żółty
Trasa 22 km – kolor fioletowy
Trasa 36 km – kolor niebieski
Odpowiedni kolor symbolizujący wybraną trasę, znajdzie się także na numerze startowym zawodnika. Dodatkowo użyta zostanie taśma czerwona, która symbolizować będzie zły kierunek oraz drogi, w które nie należy wbiegać.
6. Podczas trwania zawodów zawodnik musi mieć na sobie numer startowy. Numer startowy musi być umieszczony koniecznie na przedniej stronie ciała, w miejscu widocznym, tak by mógł zostać odczytany przez sędziego. Umieszczenie numeru w miejscu niewidocznym może uniemożliwić jego odczytanie przez sędziego, co skutkować może dyskwalifikacją.
7. Zakazane jest korzystanie z pomocy osób trzecich na trasie. Pomóc osób trzecich możliwa jest tylko przy punktach odżywczych, przy czym Strefa punktu odżywczego zarezerwowana jest wyłącznie dla zawodników. Pomocy można udzielać w odległości maksymalnie 100 m od punktu.
8. Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub ich przestawianie, które mogą wprowadzić w błąd co do przebiegu trasy zawodów.
9. Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk itp.
10. Zawodnicy łamiący te zasady otrzymają kary czasowe lub zostaną zdyskwalifikowani. Wysokość kary czasowej lub decyzja o dyskwalifikacji zostanie wyznaczona i przyznana przez Organizatora.
11. Oprócz sędziów w wyznaczonych punktach odżywczych będą także sędziowie w dodatkowych punktach na trasie biegu.

VII. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia zawodów ukończy 18 lat, posiada ważny paszport lub dowód osobisty oraz:
– dokona zgłoszenia oraz uiści opłatę startową,
– złoży oświadczenie o braku aktualnego zachorowania na COVID-19,
– zgłosi się do biura zawodów celem odbioru pakietu startowego z w/w dokumentem tożsamości oraz z podpisanym oświadczeniem o udziale w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność. Własnoręczny podpis zaświadcza o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
2. Aby wziąć udział w biegu należy wysłać zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego za pośrednictwem systemu płatności online. Formularz zapisów zostanie zamknięty w przypadku wyczerpania limitu miejsc lub 14 września o godzinie 20. Informacja o możliwości zapisów na miejscu w Biurze Zawodów będzie ogłoszona 15 września.

3. Wysokość opłaty startowej dla trasy 12 km wynosi:
do dnia 30.06 – 115 zł
od 1.07 – 12.09 – 125 zł
w biurze zawodów 13.09-17.09 – 125 zł

Wysokość opłaty startowej dla trasy 22 km wynosi:

do 1.05 – 115 zł
od 1.05 – 30.06 – 135 zł
od 1.07 – 12.09 – 145 zł
w biurze zawodów 13.09-17.09 – 145 zł

Wysokość opłaty startowej dla trasy 36 km wynosi:

do 1.05 – 115 zł
1.05- 30.06 – 145 zł
od 1.07 – 12.09 – 155 zł
w biurze zawodów 13.09-17.09 – 155 zł

Opłata startowa na biegi dla dzieci wynosi 20 zł.

Numer konta organizatora:

Poco Loco Adventure 37 1140 2004 0000 3502 7827 7708

4. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, po uprzednim mailowym powiadomieniu organizatora, możliwy jest zwrot całości lub części kwoty wpisowego, zależnie od daty rezygnacji:
do dnia 31.08 – przysługuje zwrot 50% kwoty wpisowego,
od dnia 1.09 – nie przysługuje zwrot wpisowego.
5. Zamiany zawodników możliwe będą do dnia 31.08.2022 r. Osoby zamieniające się zobowiązane są do dopłaty różnicy w wysokości wpisowego, zależnie od daty zgłoszenia, zgodnie z punktem 3. Dokonanie zamiany możliwe jest online w panelu biegacza w serwisie www.plus-timing.pl .
6. Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej oraz wpłacenie opłaty startowej.
7. Zgłoszenie nie jest ważne, jeśli zostanie dokonane po terminie, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie lub gdy zostanie wysłane po wyczerpaniu limitu miejsc.
8. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie internetowej. W biegu biorą udział tylko zawodnicy widniejący na liście startowej.
9. Opłata startowa obejmuje:
– pamiątkowy gadżet biegu,
– numer startowy i agrafki,
– przekąskę oraz napoje na mecie,
– napoje (woda niegazowana, izotonik) oraz przekąski (owoce, ciastka, czekolada) w punktach odżywczych,
– pamiątkowy medal dla każdego

VIII. Klasyfikacja i nagrody
1. Będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn.
2. Zawodnicy, którzy w ramach klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn, zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymają od Organizatora pamiątkowe statuetki.
3. Zawodnicy, którzy ukończą zawody otrzymają od Organizatora pamiątkowy medal.
4. W przypadku zgłoszenia się Sponsora, Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców. O dodatkowych nagrodach Organizator poinformuje w komunikacie na stronie internetowej.

IX. Bezpieczeństwo
1. Zawody zabezpieczać będzie karetka pogotowia ratunkowego, ratownicy medyczni, Straż Pożarna oraz Policja.
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
3. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. Zaleca się wszystkich Uczestnikom wykonanie odpowiednich badań lekarskich lub konsultację z lekarzem rodzinnym, aby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do udziału w Biegu.
4. Zawodnicy są zobowiązani do poruszania się po drogach powiatowych i krajowych w sposób wyznaczony lub nakazany przez Organizatora, Policję lub Straż Pożarną. Zobowiązani są również do przestrzegania i wypełniania poleceń wydanych przez Organizatora, Policję, Służby WPN lub Straż Pożarną.
5. W miejscach niezabezpieczonych przez służby mundurowe, na drogach publicznych należy poruszać się zgodnie z zasadami ruchu drogowego zachowując szczególną ostrożność.
6. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego, zasad poruszania się po drogach publicznych oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszania tych przepisów Zawodnik odpowiada indywidualnie.

X. Ochrona przyrody
1. Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Wielkopolskiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:
– zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych);
– schodzenia z trasy Biegu poza wyznaczonymi szlakami.
2. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Za zejścia ze szlaków (skracanie trasy) i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

XI. Reklamacje
1.Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Zawody odbywają się niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: Stowarzyszenie Poco Loco Adventure, osiedle Stefana Batorego 18/39, 60-687 Poznań lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: biuro@forestrun.pl.
3. Organizator ma 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Uczestnik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.

XII. Postanowienia końcowe
1. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani w formie komunikatu na stronie internetowej.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zgłaszając się na bieg oraz podpisując Oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność Organizator uznaje, iż Uczestnik zapoznał się z charakterem Biegu, a także zdaje sobie sprawę z zakresem i stopniem ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie decyduje się podjąć ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.
5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
6. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla zawodników, którzy przerywają rywalizację na trasie.
7. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, Patronów medialnych i Sponsorów.
8. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów medialnych i Sponsorów.
9. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.

Organizator

„PocoLoco”

Projekt współfinansowany przez

„UMWW”

Sponsorzy

Partnerzy

Patroni