698 741 672 biuro@forestrun.pl

REGULAMIN Zimowy

Regulamin ZIMOWY FOREST RUN
data: 15 lutego 2020 r.

I. Cel imprezy
1. Promocja walorów turystycznych Wielkopolskiego Parku Narodowego.
2. Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu.
3. Popularyzacja biegania w naturalnym, leśnym terenie.

II. Organizator:
Agnieszka Korpal +48698741672
Ania Kautz +48607590756
Stowarzyszenie Poco Loco Adventure
Ul.Taczaka 23/4
61-819 Poznań
NIP 778-143-28-43

III. Program zawodów
Piątek 14.02.2020.
Odbiór pakietów startowych – sklep biegowy Natural Born Runners. Możliwość odebrania pakietów startowych w godzinach otwarcia sklepu – 9.00 – 19.00.
Adres sklepu: ul. Szczanieckiej 7 w Poznaniu.

Pakiety będzie można również odebrać w sobotę w biurze zawodów przed biegiem w godzinach otwarcia biura.

Sobota 15.02.2020 r.:
Biuro zawodów: Stacja Turystyczna WPN, Mosina – od godz. 8:00 – 9:45
START i META:
Stacja Turystyczna WPN Osowa Góra
Godz. 10:00 – START Zimowego Forest Run [9:45 – zbiórka na starcie]
Godz. 13:30 – Limit czasu dla biegu i wręczenie nagród dla zwycięzców

IV. Trasa
1. Cała trasa prowadzi szlakami turystycznymi Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Dokładna mapa z przebiegiem trasy zostanie opublikowana pod zakładką „Trasa” na tydzień przed biegiem (zgodnie z wymogami Wielkopolskiego Parku Narodowego).
2. Start i Meta: Stacja Turystyczna WPN Osowa Góra.
3. Dystans: ok. 22 km.
4. Na trasie znajdować się będą 2 punkty odżywcze.
5. Uczestnik zawodów powinien być wyposażony we własny kubek wielorazowego użytku/butelkę/bidon.
6. Oznakowanie tras – Trasa zostanie oznakowana za pomocą taśm koloru żółtego. Dodatkowo użyta zostanie taśma czerwona, która symbolizować będzie zły kierunek oraz drogi, w które nie należy wbiegać.

V. Limity i organizacja trasy
1. Limit czasu ukończenia wynosi 3,5 godziny. Limit godzin może ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani w komunikacie na stronie internetowej wydarzenia.
2. Limit uczestników wynosi 450 osób.
3. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.
4. W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez Organizatora.
5. Podczas trwania zawodów zawodnik musi mieć na sobie numer startowy. Numer startowy musi być umieszczony koniecznie na przedniej stronie ciała, w miejscu widocznym, tak by mógł zostać odczytany przez sędziego. Umieszczenie numeru w miejscu niewidocznym może uniemożliwić jego odczytanie przez sędziego, co skutkować może dyskwalifikacją.
6. Zakazane jest korzystanie z pomocy osób trzecich na trasie. Jedzenie, picie czy sprzęt wolno deponować tylko w wyznaczonych punktach żywieniowych.
7. Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub ich przestawianie, które mogą wprowadzić w błąd co do przebiegu trasy zawodów.
8. Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk itp.
9. Zawodnicy łamiący te zasady otrzymają kary czasowe lub zostaną zdyskwalifikowani.
10. Oprócz sędziów w wyznaczonych punktach odżywczych będą także sędziowie w dodatkowych punktach na trasie biegu.

VI. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia zawodów ukończy 18 lat, posiada ważny paszport lub dowód osobisty oraz:
– dokona zgłoszenia oraz uiści opłatę startową,
– podpisze oświadczenie o udziale w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, a także własnoręcznym podpisem zaświadczy o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
2. Aby wziąć udział w biegu należy wysłać zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego w terminie 7 dni licząc od daty rejestracji.
3. Wysokość opłaty startowej:
do dnia 30.11.2019 – 99 zł
1.12.2019 – 31.12.2019 – 119 zł
1.01.2020 – 31.01.2020 – 129 zł
1.02.2020 – 15.02.2020 – 139 zł
4. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, po uprzednim mailowym powiadomieniu organizatora, możliwy jest zwrot całości lub części kwoty wpisowego, zależnie od daty rezygnacji:
do dnia 15.12 – przysługuje zwrot 70% kwoty wpisowego,
do dnia 23.01 – przysługuje zwrot 50% kwoty wpisowego,
od dnia 24.01 – nie przysługuje zwrot wpisowego.
Kwotę należy wpłacić na podane konto bankowe (uwaga! nowy numer konta)
57 1140 2004 0000 3002 7871 0019
Stowarzyszenie Poco Loco Adventure
ul. Taczaka 23/4, 61-819 Poznań
W tytule wpisując „Forest Run”, imię i nazwisko oraz dystans wybranej trasy.
5. Zamiana zawodników możliwe będzie maksymalnie do dnia 24.01.2020 r. Osoby zamieniające się zobowiązane są do dopłaty różnicy w wysokości wpisowego, zależnie od daty zgłoszenia, zgodnie z punktem 3.
6. Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej oraz wpłacenie opłaty startowej.
7. Zgłoszenie nie jest ważne, jeśli zostanie dokonane po terminie, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie lub gdy zostanie wysłane po wyczerpaniu limitu miejsc.
8. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie internetowej. W biegu biorą udział tylko zawodnicy widniejący na liście startowej.
9. Opłata startowa obejmuje:
– specjalną opłatę do Parku związaną z organizacją biegu na terenie WPN,
– numer startowy i agrafki,
– bon na ciepły posiłek na mecie,
– napoje (woda niegazowana, izotonik, kawa, herbata) oraz przekąski w punktach odżywczych,
– pamiątkowy gadżet,
– pamiątkowy medal dla każdego.

VII. Klasyfikacja
Będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn. Nagradzane będą 3 pierwsze osoby w każdej z nich.

VIII. Nagrody
1. Zawodnicy, którzy w ramach klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn, zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymają od Organizatora pamiątkowe statuetki.
2. Zawodnicy, którzy ukończą zawody otrzymają od Organizatora pamiątkowy medal.
3. W przypadku zgłoszenia się Sponsora, Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców.

IX. Bezpieczeństwo
1. Zawody zabezpieczać będzie karetka pogotowia ratunkowego, ratownicy medyczni, Straż Pożarna oraz Policja.
2. Zawodnicy muszą zwrócić szczególną uwagę na panujące zimowe warunki i odpowiednio dostosować swój strój, ubiór i obuwie. Naturalne, leśne ścieżki, po których biegnie trasa nie będą odśnieżane bądź przygotowywane przez Organizatora w inny sposób. Trasa może się okazać zaśnieżona lub miejscowo oblodzona – zalecamy wyposażenie się w raczki biegowe bądź buty z kolcami w celu uniknięcia poślizgnięć.
3. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. Zaleca się wszystkim Uczestnikom wykonanie odpowiednich badań lekarskich lub konsultację z lekarzem rodzinnym, aby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do udziału w Biegu.
4. Zawodnicy są zobowiązani do poruszania się po drogach powiatowych i krajowych w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego, wyznaczony lub nakazany przez Organizatora, Policję lub Straż Pożarną. Zobowiązani są również do przestrzegania i wypełniania poleceń wydanych przez Organizatora, Policję, Służby WPN lub Straż Pożarną.
5. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego, zasad poruszania się po drogach publicznych oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszania tych przepisów Zawodnik odpowiada indywidualnie.
6. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.

X. Ochrona przyrody
1. Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Wielkopolskiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:
– zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych);
– schodzenia z trasy Biegu poza wyznaczonymi szlakami.
2. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Za zejścia ze szlaków (skracanie trasy) i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

XI. Postanowienia końcowe
1. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani w formie komunikatu na stronie internetowej.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.
3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zgłaszając się na bieg oraz podpisując Oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność Organizator uznaje, iż Uczestnik zapoznał się z charakterem Biegu, a także zdaje sobie sprawę z zakresem i stopniem ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu (zwłaszcza Zimowym) i dobrowolnie decyduje się podjąć ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.
5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
6. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla zawodników, którzy przerywają rywalizację na trasie.
7. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora zawodnikom zwracana będzie opłata startowa w wysokości pomniejszonej o poniesione już przez Organizatora koszta związane z organizacją zawodów.
8. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, Patronów medialnych i Sponsorów.
9. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów medialnych i Sponsorów.
10. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.