Regulamin

FOREST RUN

data: 15 września 2018 r.

 

I. Cel imprezy

1. Promocja walorów turystycznych Wielkopolskiego Parku Narodowego.

2. Popularyzacja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu.

3. Popularyzacja biegania w naturalnym, leśnym terenie.

 

II. Organizator:

1. Stowarzyszenie Poco Loco Adventure
reprezentowane przez:
Ania Kautz
Agnieszka Korpal

III. Program zawodów

Biuro zawodów – wydawanie pakietów startowych
Dzień przed zawodami, tj. w piątek 14.09.2018 r. otwarte będzie biuro zawodów w Poznaniu –
Hostel Poco Loco, przy ulicy Taczaka 23. Rejestracja zawodników będzie się odbywać w godzinach od 14:00 do 20:00.

W dniu zawodów otwarte będzie biuro zawodów, przy starcie (Stacja Turystyczna WPN).
Pakiety startowe wydawane będą w godzinach 7:30 – 10.15.

Sobota 15.09.2018 r.:

Biuro zawodów: Stacja Turystyczna WPN, Mosina

 

Pakiety startowe wydawane będą:
– piątek 14.09.2018 – Hostel Poco Loco w Poznaniu, ul. Taczaka 23 – godz. 14:00 – 20:00
– sobota 15.09.2018 – Stacja Turystyczna WPN – godz. 7:30 – 10:15

Sobota 15.09.2018:
START:
Stacja Turystyczna WPN Osowa Góra

godz. 9:00 – TRASA DŁUGA 50+ km [8:45 – zbiórka na starcie]

godz. 10:00 – TRASA ŚREDNIA 22 km [9:45 – zbiórka na starcie]

godz. 10:30 – TRASA KRÓTKA 13,5 km [10:15 – zbiórka na starcie]

META:
Stacja Turystyczna WPN Osowa Góra

12:30 – Limit czasu dla trasy krótkiej
13:00 – Wręczenie nagród dla zwycięzców trasy krótkiej
14:00 – Limit czasu dla trasy średniej
15:30 – Limit czasu dla trasy długiej
15:30 – Wręczenie nagród dla zwycięzców trasy długiej i średniej
16:00 – Ognisko integracyjne

IV. Trasa

1. Wszystkie trasy prowadzą szlakami turystycznymi Wielkopolskiego Parku Narodowego po jego najbardziej atrakcyjnych zakątkach.

Dokładna mapa z przebiegiem tras zostanie opublikowana na tydzień przed wydarzeniem, co wynika z postanowienia Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego.

2. Start – Stacja Turystyczna WPN
* Dokładne miejsce startu może ulec niewielkiej zmianie.

Meta: Stacja Turystyczna WPN przy Studni Napoleona

3. Dystans:

Trasa długa 50+ km – dokładnie ok. 52 km

Trasa średnia : ok. 22 km

Trasa krótka : ok. 13,5 km

 

V. Punkty odżywcze

Na trasie znajdować się będą 4 punkty odżywcze dla trasy długiej, 3 dla trasy średniej oraz jeden punkt z wodą i izotonikiem dla trasy krótkiej.

Lokalizacja punktów odżywczych jest zaznaczona na mapie zawodów.

4. Oznakowanie tras:

Trasy zostaną oznakowane za pomocą różnokolorowych taśm i strzałek. Każdy dystans ma odrębną identyfikację kolorystyczną.
Trasa krótka – kolor fioletowy
Trasa średnia – kolor żółty
Trasa długa – kolor niebieski
Odpowiedni kolor (niebieski, żółty lub fioletowy), symbolizujący wybraną trasę, znajdzie się także na numerze startowym zawodnika.
Dodatkowo użyta zostanie taśma czerwona, która symbolizować będzie zły kierunek oraz drogi, w które nie należy wbiegać.

VI. Limity i organizacja trasy

1. Limit czasu ukończenia biegu dla trasy długiej wynosi 6,5 godziny, dla trasy średniej 4 godzin, dla trasy krótkiej 2 godziny. Limit godzin może ulec zmianie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani w komunikacie na stronie internetowej wydarzenia.

2. Limit uczestników:
Limit uczestników dla trasy 13,5 km – 200 osób
Limit uczestników dla trasy 22 km – 300 osób
Limit uczestników dla trasy 50+ km – 200 osób

Limity uczestników mogą ulec zmianie.

3. Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów. Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki. Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją. Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu. Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

4. W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez Organizatora.

5. Podczas trwania zawodów zawodnik musi mieć na sobie numer startowy. Numer startowy musi być umieszczony koniecznie na przedniej stronie ciała, w miejscu widocznym, tak by mógł zostać odczytany przez sędziego. Umieszczenie numeru w miejscu niewidocznym może uniemożliwić jego odczytanie przez sędziego, co skutkować może dyskwalifikacją.

6. Zakazane jest korzystanie z pomocy osób trzecich na trasie. Jedzenie, picie czy sprzęt wolno deponować tylko w wyznaczonych punktach żywieniowych.

7. Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń organizatora lub ich przestawianie, które mogą wprowadzić w błąd co do przebiegu trasy zawodów.

8. Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza:  porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych, lub donieść do mety), niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk itp.

9. Zawodnicy łamiący te zasady otrzymają kary czasowe lub zostaną zdyskwalifikowani.

10. Oprócz sędziów w wyznaczonych punktach odżywczych będą także sędziowie w dodatkowych punktach na trasie biegu.

VII. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia zawodów ukończy 18 lat, posiada ważny paszport lub dowód osobisty oraz:

– dokona zgłoszenia oraz uiści opłatę startową,
– podpisze oświadczenie o udziale w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, a także własnoręcznym podpisem zaświadczy o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

2. Aby wziąć udział w biegu należy wysłać zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy i dokonać wpłaty wpisowego w terminie 7 dni licząc od daty rejestracji.

4. Wysokość opłaty startowej –

dla trasy krótkiej:
do dnia 28.05 – 30.06 – 80 zł (65 zł + 15 zł opłaty do Wielkopolskiego PN)
od 1.07 – 30.08 – 90 zł (75 zł + 15 zł opłaty do Wielkopolskiego PN)
od 1.09 – 15.09 – 100 zł (85 zł + 15 zł opłaty do Wielkopolskiego PN)

dla trasy średniej:
do dnia 28.05 – 30.06 – 95 zł (80 zł + 15 zł opłaty do Wielkopolskiego PN)
od 1.07 – 30.08 – 110 zł (95 zł + 15 zł opłaty do Wielkopolskiego PN)
od 1.09 – 15.09 – 125 zł (110 zł + 15 zł opłaty do Wielkopolskiego PN)

dla trasy długiej:
do dnia 28.05 – 30.06 – 110 zł (95 zł + 15 zł opłaty do Wielkopolskiego PN)
od 1.07 – 30.08 – 125 zł (110 zł + 15 zł opłaty do Wielkopolskiego PN)
od 1.09 – 15.09 – 140 zł (125 zł + 15 zł opłaty do Wielkopolskiego PN)

(Istnieje możliwość zamówienia dodatkowo okolicznościowych rękawków do biegania w cenie 39,90 zł. W przypadku zaznaczenia takiej opcji w formularzu koszt rękawków zostanie doliczony do całkowitej należności za wpisowe).

5. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach, po uprzednim mailowym powiadomieniu organizatora, możliwy jest zwrot całości lub części kwoty wpisowego, zależnie od daty rezygnacji:

do dnia 30.06 – przysługuje zwrot 70% kwoty wpisowego,
do dnia 14.08 – przysługuje zwrot 50% kwoty wpisowego,
od dnia 15.08 – nie przysługuje zwrot wpisowego.

Kwotę należy wpłacić na podane konto bankowe.
Numer konta bankowego:
47 1090 2008 0000 0001 2259 7451
Stowarzyszenie Poco Loco Adventure
ul. Taczaka 23/4, 61-819 Poznań

W tytule wpisując „Forest Run”, imię i nazwisko oraz dystans wybranej trasy.

6. Zamiany zawodników możliwe będą do dnia 09.09.2018 r. Osoby zamieniające się zobowiązane są do dopłaty różnicy w wysokości wpisowego, zależnie od daty zgłoszenia, zgodnie z punktem 3.

7. Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej oraz wpłacenie opłaty startowej.

8. Zgłoszenie nie jest ważne, jeśli zostanie dokonane po terminie, jeżeli zawodnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie lub gdy zostanie wysłane po wyczerpaniu limitu miejsc.

9. Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na liście zgłoszeń na stronie internetowej. W biegu biorą udział tylko zawodnicy widniejący na liście startowej.

10. Opłata startowa obejmuje:

– numer startowy i agrafki,
– bon na ciepły posiłek na mecie,
– napoje (woda niegazowana, izotonik, kawa, herbata) oraz przekąski (owoce, ciastka, czekolada) w punktach odżywczych,
– pamiątkowy gadżet biegu,
– pamiątkowy medal dla każdego.

VIII. Klasyfikacja

Będzie prowadzona osobna klasyfikacja OPEN Kobiet i Mężczyzn dla każdej trasy.

IX. Nagrody

1. Zawodnicy, którzy w ramach klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn, zajęli trzy pierwsze miejsca otrzymają od Organizatora pamiątkowe statuetki.

2. Zawodnicy, którzy ukończą zawody otrzymają od Organizatora pamiątkowy medal.

3. W przypadku zgłoszenia się Sponsora, Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców.

4. O dodatkowych nagrodach Organizator poinformuje w komunikacie na stronie internetowej.

X. Bezpieczeństwo

1. Zawody zabezpieczać będzie karetka pogotowia ratunkowego, ratownicy medyczni, Straż Pożarna oraz Policja.

2. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.

3. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. Zaleca się wszystkich Uczestnikom wykonanie odpowiednich badań lekarskich lub konsultację z lekarzem rodzinnym, aby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do udziału w Biegu.

3. Zawodnicy są zobowiązani do poruszania się po drogach powiatowych i krajowych w sposób wyznaczony lub nakazany przez Organizatora, Policję lub Straż Pożarną. Zobowiązani są również do przestrzegania i wypełniania poleceń wydanych przez Organizatora, Policję, Służby WPN lub Straż Pożarną.

4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego, zasad poruszania się po drogach publicznych oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszania tych przepisów Zawodnik odpowiada indywidualnie.

XII. Ochrona przyrody

1. Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w regulaminie Wielkopolskiego Parku Narodowego, a w szczególności zabrania się:

– zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych);
– schodzenia z trasy Biegu poza wyznaczonymi szlakami.

2. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Za zejścia ze szlaków (skracanie trasy) i wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi do tego miejscami zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem zawodów, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani w formie komunikatu na stronie internetowej.

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

3. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Zgłaszając się na bieg oraz podpisując Oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność Organizator uznaje, iż Uczestnik zapoznał się z charakterem Biegu, a także zdaje sobie sprawę z zakresem i stopniem ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie decyduje się podjąć ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.

5. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

6. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla zawodników, którzy przerywają rywalizację na trasie.

7. Organizator nie zapewnia noclegów.

8. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, Patronów medialnych i Sponsorów.

9. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów medialnych i Sponsorów.

10. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu należy do Organizatora.